Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı #2020

Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı By Mustafa Sönmez Medya K lt r Para ve stanbul ktidar Medya k lt r end strisi T rkiye sinde ne gibi niteliksel ve niceliksel boyutlara sahip ve bu end stri stanbul i in ne ifade ediyor Bu sorulara cevap arayan al ma b l mden olu uyor Birinci b
 • Title: Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı
 • Author: Mustafa Sönmez
 • ISBN: 9786055541194
 • Page: 416
 • Format: Paperback
 • Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı By Mustafa Sönmez Medya k lt r end strisi, 2010 T rkiye sinde ne gibi niteliksel ve niceliksel boyutlara sahip ve bu end stri, stanbul i in ne ifade ediyor Bu sorulara cevap arayan al ma, 9 b l mden olu uyor Birinci b l m, medya end strisinin T rkiye de tan mlan n , tarihsel geli imini ve stanbul un bu alan n merkezi olmas n n ekonomi politi ini konu al yor kinci b l m, yaz l medMedya k lt r end strisi, 2010 T rkiye sinde ne gibi niteliksel ve niceliksel boyutlara sahip ve bu end stri, stanbul i in ne ifade ediyor Bu sorulara cevap arayan al ma, 9 b l mden olu uyor Birinci b l m, medya end strisinin T rkiye de tan mlan n , tarihsel geli imini ve stanbul un bu alan n merkezi olmas n n ekonomi politi ini konu al yor kinci b l m, yaz l medya alan n konu al yor ve gazete dergi yay nc l n n tarihsel geli imi, bug n vard boyutlar, sahiplik durumu analiz ediyor nc b l m elektronik medyaya ait Bu b l mde 1990 lara kadar devlet tekelinde olan bu alt sekt r n bu tarihten sonra katetti i geli me, bir reklam mecras olarak b y kl , yaz l medya ile entegrasyonu ara t r l yor D rd nc b l m, yaz l ve elektronik medyaya hizmet veren tedarik i yan sanayi ye ayr l rken haber ajanslar , dizi film yap m faaliyetleri gibi alanlar inceliyor al man n be inci b l m , medya sekt r n n en nemli gelir kayna na arac l k eden sekt re, reklamc l k end strisine ayr l rken, reklam n h zla, medya k lt r alan n n ana gelir kayna haline gelmesine dikkat ekiyor ve bu alandaki yeniden metala ma s recinin ipu lar na parmak bas yor Alt nc b l mde s resiz yay n diye de adland r lan kitap yay nc l var Yedinci b l m, bas m sanayinin analizine ve stanbul un bu sanayideki yerine ayr ld Sekizinci b l mde, spor e lence bile iminin pop ler bran futbolun end strile mesi ve medya k lt r alan ile ili kileri konu edildi Dokuzuncu ve son b l mde ise medyada sermaye birikim s recine paralel de i en retim ve y netim ili kileri, bu s re te medya al anlar n n s n fsal farkl la mas , sonu ta da bir medya aristokrasinin ortaya k konu al n yor Bu aristokrasinin, giderek diktatoryal bir zellik kazanan medya y netimlerindeki ara sal rol ve bu trende kar demokratikle me ad na yap labilecek eyler, yine bu final b l m nde tart l yor.
  Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı By Mustafa Sönmez
  • BEST PDF "¶ Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı" || UNLIMITED (AZW) ✓
   Mustafa Sönmez

  About "Mustafa Sönmez"

  1. Mustafa Sönmez

   1955 te Van da do du 1978 de Odt dari Bilimler Fak ltesi nden mezun oldu e itli sendikalarda uzman olarak al t 1980 y l nda Demokrat gazetesinde ba layan gazetecilik ya am n edit r yazar olarak Nokta, Anka Ajans , S z, Ekonomik Panorama, Para, Skylife ve Ekonomik Forum da s rd rd Bir ok dergide yer alm bilimsel makalelerinin yan s ra T rkiye Ekonomisi zerine yay mlanm kitaplar bulunmaktad r.

  627 thoughts on “Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı”

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *