Kalbim Sende Kalmış #2020

Kalbim Sende Kalmış By Selvi Atıcı Kalbim Sende Kalm Ayn ate te ka kere yanabilirsin Birbirlerini ocukluklar ndan beri tan yan iki gen tir Ali ve Arya Babalar n n s k dost olmas ikisinin de hayat n z lemeyecek bir d mle birbirine ba lam t r nce zorunl
 • Title: Kalbim Sende Kalmış
 • Author: Selvi Atıcı
 • ISBN: 6059809924
 • Page: 359
 • Format: Hardcover
 • Kalbim Sende Kalmış By Selvi Atıcı Ayn ate te ka kere yanabilirsin Birbirlerini ocukluklar ndan beri tan yan iki gen tir Ali ve Arya Babalar n n s k dost olmas , ikisinin de hayat n z lemeyecek bir d mle birbirine ba lam t r nce zorunluluktan ba lam t r bu ili ki Ali, kendisine emanet edilen ba belas yla vakit ge irmekten pek memnun de ildir Arya da kendisine g z kulak olma i ini fazlas ylaAyn ate te ka kere yanabilirsin Birbirlerini ocukluklar ndan beri tan yan iki gen tir Ali ve Arya Babalar n n s k dost olmas , ikisinin de hayat n z lemeyecek bir d mle birbirine ba lam t r nce zorunluluktan ba lam t r bu ili ki Ali, kendisine emanet edilen ba belas yla vakit ge irmekten pek memnun de ildir Arya da kendisine g z kulak olma i ini fazlas yla abartan bay ukalayla.Sonra her ey de i ir Didi meler arkada l a, zorunluluklar vazge ilmeze d n m t r fark nda olmadan Birbirlerinin en yak n arkada hatta s rda olmu tur art k Ali ve Arya.Zaman ge er, kendileri gibi duygular da b y r mk ns zd r istenen ama vazge mek, istenenden daha da imk ns zd r.Evet, belki zordur onlar i in Ama ayn ritimle at yorsa iki kalp, belki de her ey m mk nd r.
  Kalbim Sende Kalmış By Selvi Atıcı
  • READ KINDLE ✓ Kalbim Sende Kalmış - by Selvi Atıcı
   Selvi Atıcı

  About "Selvi Atıcı"

  1. Selvi Atıcı

   Selvi At c , 1984 Y l nda Ordu da do du E itim hayat n stanbul da s rd r rken hayat n n a k yla kar la t ve e itimini tamamlar tamamlamaz evlendi ki k z ocu u annesi olan yazar, 2008 y l ndan bu yana yazd klar n sosyal payla m platformlar nda ve forumlarda payla maya ba lad lk kitab Kimliksiz le yay n hayat na ba lad.

  454 thoughts on “Kalbim Sende Kalmış”

  1. Allahiiiim, okudugum her Selvi Atici kitabi ile resmen ask yasiyorum yaa Tipki diger kitaplari gibi buna da bayildim, bayildim, bayildim Not Yalniz soylemem lazim, benim favorim her zaman Gitme kitabi ile Tunc Mirza Yigit tir Tapiyorum sana adam 3


  2. Selvi At c n n kesinlikle en g zel kitaplar ndan biri Ben Selvi nin kimselerin bilmedi i Leonard na a m asl nda ama bunu da ok seviyorum Ger ekten okuman z gerekiyor ocukluk a k n n tatl l n bir okuyun ya, o g zelli i g r n Verdi i hissi dibine kadar hissedin aresizliklerine k fredin Yanl anla lmalar y z nden olanlara a lay n Ali nin ekmecesinden kanlarla i iniz ac s n, g zleriniz dolsun.B yle g zel sevilir mi be adam


  3. EN FAZLA OKUDU UM KAYIP EH R ROMANI 6894816831947386 KEZ OKUDUM EN SEVD M HATTA SERTA TAN SONRA T M K TAPLARI ARASINDA EN SEVD M KAYIP EH R NE K NK O AL NK O ARYA NK O ADEM R N MER GAZEL DERYAL BURCU M RZA HAYAT NYS ARYA DAN BANA NE ZATEN, AHANE B R KADIN KARAKTER O KADAR NET, AMA AL VAR YA B KERE HER FTE SEVD M HER EY VAR HER EY TUTKULU, BASKIN, P , KOM K, SERT, KABA, K BAR, NAZ K, UKALA, K B RL , M KEMMELL YET , ZEK , D K DURU LU,,, HER EY ADAM YA YOK B YLE SEVEN B HER F LK ON ERKEK M BEN M AR [...]


  4. Bu kitapla, Kay p ehir Serisini tamamlam oldum, yazar n ger ekten iyi bir kalemi var, kacak olan kitaplar mutlaka takip edilmeli, ger i iki kad n karaktere takm durumday m ve son kitab n kurgusunu biraz zay f buldum ama bu yazar n g l bir kalemi oldu u ger e ini de i tirmiyor.Ali ve Arya ocukluktan beri arkada lar, zira aileleri ok yak n dostlar, Ali nin babas Kimliksiz kitab n ndaki Adem, Arya n n babas ise Pinokyonun R yas kitab ndaki mer karakteri, bu iki gen zamanla birbirlerine kar arkada t [...]


  5. Selvi At c n n yazd her eyi okurum Ger ekten BAYILIYORUM ya Ali nas l bir karakterdi, kitap bitti y z mde kocaman bir g l msemeyle Ali nin hayalini kuruyordum Bu denli a k oldu um bir erkek karakter oldu mu hi bilmiyorum nan lmaz g zeldi Arya Ve Ali aras ndaki t m diyaloglar, ge mi ten kesitler, aksiyon MUHTE EMD 333


  6. Kay p ehir serisinin son kitab Seriyi bir oradan bir buradan okuyorum ama kendimce sebeplerim var Ve okumak istiyorsan z sizde istedi iniz kitaptan ba layabilirsiniz Ali ve Arya ocukluktan beri arkada lar Bu iki gencin aileleri de birbirlerine ok yak n insanlar Y llar y llar kovalam , gen lerimiz didi erek, kavgalarla, sinir harpleriyle, birbirlerine durmadan m dahale ederek ama hep yanyana kalarak b y m ler E tabii bu yak nl n, kavgalar n filan duygusal sebepleri de var G n gelmi Arya yurtd na [...]


  7. Kay p ehir serisi bu kitapla bitti Bazen beni k zd ran, ok a sevdi im ve severek okudu um karakterler tan d m ama phesiz en sevdi im oldu Ali Bu kadar b y k ve derin bir a k zaten ancak kitaplarda olur, diyerek okudum Arya ve ile Ali nin birbirlerinden habersiz uzun y llard r s ren a klar o kadar g zeldi ki hayran olmamak elde de ildi.Selvi At c n n betimlemeleri bu kitapta daha ok dikkatini ekti, di er kitaplara g re daha da ustala m bir dili vard yazar n Okurken olay kadar betimlemeler ve tan [...]  8. Selvi At c en sevdi im t rk yazarlardan birisi ve kalemini ok seviyorum Kay p ehir serisi 4 kitapl k bir seri ve Kalbim Sende Kalm ile sona erdi Bitti i i in ok z l yorum ama yazar m z yeni kitaplar yla d rt g zle bekliyorum DKitab bir hafta nce bitirdim ama o kadar ok sevdim ki nerden anlatsam, yorumu nas l yapsam karar veremedi im i in gecikti Kitap ok ak c ve g zeldi Adem in o lu Ali, mer in k z Arya, Deryal in o lu Tun Mirza ve Hayat bir arada okumak s perdi ve babalar n n at malar n okumak [...]


  9. ncelikle Selvi At c en sevdi im T rk yazarlardan biri Bu hatun ne yazsa okurum ben arkada lar Selvi At c her kitab nda tay bir t k daha yukar kald r yor Benim i in yazd klar ile lke s n rlar n a mas gereken bir yazarDevam instagram p BNrLJiihT


  10. Benim kalbim bu seride kald.Kay p ehir Serisi sona erdi maalesef D rd nc kitap, Ali ve Arya n n hikayesini anlat yordu Ali, kendini bildi bileli tek kad n sevmi ti mer ve Gazel iftinin ocuklar Arya Y llar boyu Arya ya a lmak i in do ru zaman beklese de, o Amerika dan ni anl s ile d n nce planlar tersine d ner.Asl nda kitab n i erisinde bu s yledi im ufak olay d nda o kadar ok ey yer al yor ki Aksiyon mu dersiniz, komedi mi, pi manl klar, a kAli di er kitaplarda yer ald k s mlar enlendiren bir ka [...]
  11. ele tirecek gram yer bulamad m bu, ne zamand r kitap okuyamay p a k kitab bulunca t m a n gidermek istemem y z nden de olabilir, Ali nin o m kemmel a k y z nden de olabilir ya da kurgunun ahane ilerleyi inden de olabilir bilmiyorum ama kitap cidden g zeldisadece kafam dinlendiririm derken birden kendimi yaa alii diye a k ya arken buldum ok g zeldi


  12. Kitab ok k sa s rede okuyup bitirdim Yani komite haftan z da olsa, uluslararas dostluk yada restle me kongreleriniz de olsa bu kitap yle yada b yle kendini okuttururdu ok ok g zeldi, ba ar l yd Zaten sevgili Selvi At c bana g re ki bence ben fevki derecede ehemmiyet arzeden bir otoriteyim, T rkiye nin en ba ar l birka romance yazar ndan bir tanesi ok de il zaten bu g zide vatanda lar m z, bir elin parma kadar var yok aras lar, devlet acilen korumaya almal falan Selvi At c , Burcu B y ky ld z, As [...]  13. illekitap 2016Kay p ehir Serisi sona erdi Bitmeseydi iyiydi Ne bileyim seriyi uzatmak i in ocuklar n n da hikayelerini yaz labilirdi Deryal, Adem ve mer i sevdi im i in onlar n ocuklar n da ayr bir sevdim dolay s yla okumakta ayr bir zevk oldu benim i in Selvi At c n n kalemini sevdi imi biliyorsunuz, kan her kitab n okudu um d n l rse ve Sen kitab n n da yeni bas m n yak nda tekrardan okuyaca m da d nsek kad n sen yaz ben okuyay m diyesim geliyor Neyse, kitab n k saca konusuna de inmek gerekirs [...]


  14. Yine ok g zel bir kitap daha di er kitap karakterlerinin de olmas n ok sevdim hele Adem in mer ile u ra t zamanlarda ciddi keyif ald m


  15. lk defa bir Selvi At c kitab nda s k ld m San r m Kimliksiz rezaletinden sonra biraz nyarg l ba lad m kitaba Konusunu okudu umda be enece imi d nm t m ama be enemedim Tavsiye etmiyorum.


  16. Kayip Sehir Serisi nin altin vuru u Yalnizca Selvi boyle tak nt l karakterleri istah kabartici bicimde bizlere yansitabilir Gazel i her g rd mde koltuklar min nasil kabardigini soylemis miydim Buyumus mu benim bebegim dedim Buyumus de mudur mu olmus Anne mi olmus Neyse meselemiz onlar degil tabii Bu kitapta yazar bizlere askin d n p dolasip gec de olsa dogru yolu bulabilece ini, uslanmaz apk nlardan muhte em asiklar kabilecegini, bazi adamlarin sevmekten asla vazgecmeyecegini ve st ne stl k bazi [...]  17. Kitab n sonlar na do ru, bitmesin diye yava yava okudum Seri bitti i i in i im buruk ama kitap ok g zeldi


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *